Chức năng nhiệm vụ
RSS

LÃNH ĐẠO XÃ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ