Giới thiệu
RSS

Đảng ủy, HDND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Thạch Thắng

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

LÃNH ĐẠO XÃ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ

Xã Thạch Thắng có địa phận giống một hình chữ nhật mà 2 phía Bắc Nam là 2 chiều rộng. Phía Bắc giáp xã Thạch Lạc (trước kia là Tam Lạc) có con sông Rào Đạo làm biên giới tự nhiên. Phía Nam giáp xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên). Phía...