Thông tin chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
11/LCT Lịch công tác tuần 11
08/LCT Lịch công tác tuần 8
06/LCT Lịch công tác tuấn 6
02/LCT Lịch công tác tuấn 2
01/CTr-HĐND Chương trình Hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2017
03/KH-HĐND Giám sát thu chi Tài chính, quản lý tài sản công tại trường Mầm non, trường Tiểu hoc xã Thạch Thắng và trường THCS Thắng Tượng năm 2017
12/NQQ-HĐND Về việc phê chuẩn phân bổ dự toán thu – chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
11/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP- AN năm 2017
36/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
35/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Thạch Thắng
15/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chỉnh trang vườn hộ
16/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo
03/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016
49/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Người Công giáo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốcgiai đoạn 2012-2017
55/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
17/KH-UBND Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017
16/KH-UBND Tự kiểm tra công vụ năm 2017
21/KH-UBND Phát động đợt thi đua cao điểm đẩy mạnh cải cách hành chính
04/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người lao động năm 2017
03/KH-UBND Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động năm 2017
49/BC-UBND Công tác cải cách hành chính năm 2017
10/KH-UBND Phát động Phong trào thi đua 100 ngày cao điểm Xây dựng Nông thôn mới
03/CT-UBND Về việc đôn đốc chỉ đạo thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, các khoản quỹ và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân năm 2017
96/UBND tổ chức tập huấn về công tác nước sạch, VSMT
86/GM-UBND Về làm việc công trình viễn thông và Viettel