Xây dựng Nông thôn mới
RSS

Xã Thạch Thắng được chọn là một trong 5 xã điểm sẽ hoàn thành chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, xã đã hoàn thành cơ bản 20/20 tiêu chí.

Chùm ảnh về xây dựng nông thôn mới ở Thạch Thắng

THÔNG BÁO LÀM VIỆC VỚI THÔN VỀ NÔNG THÔN MỚI

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại thôn

THỂ LỆ CUỘC THI

QĐ BTC thi KDC mau, vườn mẫu xã

QĐ BGK thi KDC mau, vườn mẫu xã

KH thi KDC mau, vườn mẫu xã

KHUNG KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KDC MẪU NAM THẮNG ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM

DANH SÁCH TẬP HUẤN NÔNG THÔN MỚI CẤP THÔN