(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND, ngày 13/6/2022 phê duyệt Kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách nông thôn mới năm 2022 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, số tiền 157 tỷ đồng.

Theo đó, nguồn kinh phí được phân bổ như sau: Hỗ trợ xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình 12 tỷ đồng; lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt 1,44 tỷ đồng; xây dựng công trình vệ sinh (nhóm hộ: nghèo, cận nghèo, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có người tàn tật) 19,56 tỷ đồng; xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu 30 tỷ đồng; làm đường giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng đối với các huyện chưa đạt chuẩn NTM 25 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí phấn đấu các tiêu chí đạt chuẩn NTM 23 tỷ đồng; thưởng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới 46 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện, thành phố, thị xã phê duyệt chi tiết kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách, gửi Sở Tài chính và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 20/6/2022; triển khai thực hiện kế hoạch kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, định kỳ (tháng, quý, năm) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chính sách gửi Sở Tài chính và sở, ngành liên quan; địa phương tự đảm bảo kinh phí nếu thực hiện ngoài kế hoạch kinh phí tỉnh giao.

Nguồn ngân sách cùng với đóng góp ngày công của Nhân dân đã giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí giao thông, xây dựng NTM.

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh theo lĩnh vực chính sách quản lý, hướng dẫn các địa phương, đơn vị phân bổ kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách đúng mục tiêu, phù hợp kế hoạch thẩm định, dự toán kinh phí được giao và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện chính sách kịp thời, đúng quy định.

Địa phương, đơn vị căn cứ kế hoạch được giao, quy định chính sách và quy trình thực hiện chính sách để tổ chức thực hiện kế hoạch kịp thời, đúng quy định tại Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và các quy định khác hiện hành.

 

Baohatinh.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 150.168
    Online: 14